Home > Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op de gegevens die in onze winkel, via onze website (www.perfectadeinze.be) en webwinkels (www.sporttrofee.com en www.stoffen-mercerieshop.be) worden verzameld.

Winkel

In onze winkel maken wij gebruik van een volledig geïntegreerd kassa systeem (Omnisoft). In dit systeem worden eveneens klantengegevens verzameld. Enerzijds is dit voor de klanten die een klantenkaart van Perfecta hebben. Voor deze klantenkaarten worden de volgende gegevens verzameld:

- naam, adres, woonplaats
- telefoonnummer
- email adres

Wanneer de klant bij ontvangst de uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om het email adres te gebruiken voor de nieuwsbrief, wordt dit adres toegevoegd in het mailprogramma Mailchimp. Bij het uitsturen van een nieuwsbrief krijgt de klant steeds de mogelijkheid om zich uit te schrijven.

Naast de gegevens van de klanten met een klantenkaart worden ook dezelfde bovenstaande gegevens verzameld van klanten die een factuur van de aankopen wensen. Hierbij worden de volgende bijkomende gegevens verzameld:

- naam bedrijf
- BTW nummer
- fax nummer

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor de hiervoor voorziene doeleinden en worden bewaard zolang dit wettelijk nodig is. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Website

Op onze website (www.perfectadeinze.be) kan u via de link 'Nieuwsbrief' uw naam, voornaam en email adres nalaten zodat u onze nieuwsbrief ontvangt. Deze informatie wordt verwerkt in het email programma 'Mailchimp'. Bij ontvangst van een nieuwsbrief kan u zich steeds uitschrijven. 

Webwinkels

Onze beide webwinkels (www.sporttrofee.com en www.stoffen-mercerieshop.be) werken beide met hetzelfde programma (webwinkelstarten). 

Via deze webwinkels worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Perfecta acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Perfecta is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-06-2018.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • Naam, adres, woonplaats gegevens
 • Telefoonnummer
 • Factuuradres
 • Leveradres
 • Emailadres
 • Betalingsgegevens
 • IP-adres

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich 
eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die jij met ons sluit (bv. vervoerder van pakketten) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per e-mail
 • via social media

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Uw e-mailadres wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Advertenties

Onze webwinkel vertoont geen advertenties.

Verstrekking aan derden
Wij geven uw gegevens niet door aan derden, tenzij nodig voor de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies
Op onze webwinkel wordt geen gebruik gemaakt van cookies. 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jij persoonsgegevens invoert

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om jouw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens).

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om u adequaat te identificeren. 

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Perfecta - Leroy Mieke
Markt 123
9800 Deinze
info@perfectadeinze.be
Tel. : 0032(0)9/386.71.74