Home > Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen Perfecta en de klant, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.

1.   De goederen worden geleverd zoals omschreven op de factuur of in de bestelbon. 

2.   De goederen of diensten worden geleverd binnen de termijn zoals op de bestelbon vermeld, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel.

3.   De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

4.   De goederen of diensten worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

5.   Klachten betreffende de geleverde goederen of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij ons toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen binnen korte termijn na de ontdekking ervan gemeld te worden.

6.   Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar de 5de dag na factuurdatum.

7.   De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs (hoofdsom kosten en interesten) niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering. Deze moet de goederen in hun staat bewaren. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 5de dag na de aangetekende verzending van een aanmaning, kan de overeenkomst door ons van rechtswege en op eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden. Dit alles onverminderd het betalen van schadevergoeding door de in gebreke gebleven koper.

8.   Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning een intrest op van 12% per jaar. Er wordt een minimale administratieve kost van 20,00 EUR aangerekend.

9.   Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende 30 dagen na de aangetekende verzending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag met een minimum van 20 EUR. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere onkosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten. 


Wanneer de verkoper zijn verplichtingen niet nakomt, is de consument, d.i. elke natuurlijke of rechtspersoon, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten verwerft of gebruikt, gerechtigd een vergoeding te eisen voor de rechtbank overeenkomstig het gemeen recht.

10.  Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst worden beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument.